O KŘTU

Křest a Večeře Páně jsou svátostná ustanovení Pána Ježíše. Vnější podoba křtu vodou
pochází ze židovství, kde se praktikoval křest proselytů, v němž pohané obrácení k víře
v Hospodina společně se svou rodinou rituálně opouštěli starý život a stávali se novými
lidmi, příslušníky Božího lidu.  Nový zákon mluví o Janu Křtiteli, který vodou křtil židovské
kajícníky na znamení návratu k Hospodinu, do obecenství lidu, který očekává příchod
Mesiáše (Mt 3 par). Pán Ježíš křest vodou spojil se svým jménem a křížem a proměnil
tak jeho obsah: Křest „ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého“ (Mt 28,19) představuje
víru v Kristovo evangelium (Mk 16,16); obrácení z hříchu k Bohu a očištěné svědomí
(Sk 2,38; 1Pt 3,21); počátek života podle Kristových naučení (Mt 28,19-20); Boží
smlouvu s námi, totiž naroubování na Krista v jeho smrti a vzkříšení (Ko 2,11-12,
Ř 6,3nn) a tak zapojení do obecenství Kristova Těla a lidu Abrahamova; to vše mocí
Ducha svatého (1K 12,13; Ga 3,26-29; Mt 3,11). Křest je Kristovým ustanovením
a povoláním, které poslušně následujeme, a Božím vyznáním a dílem, které vírou
přijímáme. Je vnějším vyjádřením vnitřního díla Ducha svatého. Je darem a závazkem.
Novozákonní řecké slovo „křtít“ (baptizein) znamená „ponořit“ nebo „omývat“; církev křest
praktikovala ponořením, politím i pokropením.

KŘEST DÍTĚTE

K  lidu Boží smlouvy neodmyslitelně patří i děti věřících rodičů (1K 7,14; Gn 17,7): také
jim platí zaslíbení evangelia (Lk 18,15-16; Sk 2,38-39), stejně jako závazky víry
a poslušnosti (Ef 6,4). Proto zakladatelé Církve bratrské přejali starokřesťanskou
a reformační tradici sloužit křtem i nemluvňatům a malým dětem, pokud si to věřící
rodiče přejí. Obvyklým způsobem křtu dítěte je pokropení či polití. V Církvi bratrské
zpravidla křtíme dětí plnoprávných členů sboru

O křest je nutno včas požádat, koná se obvykle při shromáždění se slavením večeře
Páně. O vykonání křtu rozhoduje staršovstvo sboru na zákadě doporučení kazatele
anebo na základě rozhovoru s těmi, kdo o křest žádají. Křtu předchází rozhovor s
kazatelem, pastoračním asistentem či asistentkou anebo starším sboru.

KŘEST DOSPĚLÉHO

O křest je nutno včas požádat, koná se obvykle při shromáždění se slavením večeře
Páně. ​Křtu předchází rozhovor se staršovstvem sboru a křestní příprava (6 setkání).
Protože věříme, že křtem se člověk stává samozřejmě nedílnou součástí Kristova těla,
tj, církve, křest ústí obvykle do plnoprávného členství v Církvi bratrské. 
S aktem křtu souvisí vyznání víry v  odpovědích na křestní otázky. Zde je příklad:

Milý bratře/sestro,
vyjádřil(a) jsi přání přijmout podle ustanovení Pána Ježíše křest. Ptám se tě tedy:
Věříš, že Bůh stvořil tento svět a je tvým Otcem?
Věříš, že i pro tebe Kristus zemřel a vstal z mrtvých, aby tě očistil od hříchů a byl tvým
Pánem a Spasitelem? A věříš, že Bůh i tobě daroval svého Ducha, abys žil nyní ve společenství
církve a na věčnosti v Boží blízkosti? Je-li tomu tak, pak odpověz: Věřím a vyznávám.

Zříkáš se tedy života bez Boha a pod vládou hříchu a zlého? A věříš, že tě Bůh v Kristu
přijímá na milost a za svého? Je-li tomu tak, pak vyznej: Zříkám se zlého a odevzdávám
se Pánu Ježíši. Přijímáš Boží slovo Písma svatého za jediné pravidlo života a víry a chceš podle něj Pána Ježíše následovat?
Je-li tomu tak, odpověz: Ano.

Křest
Zde je voda. Co brání, abys byl(a) pokřtěn(a)?
Pane Ježíši Kriste, ty dodnes svým slovem povoláváš k víře, jak jsme toho svědky u XY,
který(á) se k tobě hlásí. Prosíme, aby ses k jeho(její) víře přiznal. Potvrď mu(jí) znamením
křtu, že jej(ji) přijímáš za svého(svou). Amen.

Pán Ježíš vyslal své učedníky ke všem národům, aby je křtili a učili je zachovávat vše,
co jim přikázal. Na základě tvého vyznání, tě křtím ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. 
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je
ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

V případě zájmu či jakýchkoli jiných otázek souvisejících se křtem kontaktujte kazatele Jana Asszonyi

tel.: 534 009 434 nebo 604 219 445